Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezető rendelkezések

Az online előfizetői rendszer (a továbbiakban: Rendszer) az elektronikus formában elérhető kiadványok megvásárlását és megtekintését lehetővé tevő interneten keresztül elérhető informatikai alkalmazás.
A Rendszer használata felhasználói regisztrációhoz kötött, a felhasználói jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személyek (a továbbiakban: Előfizető vagy Előfizetők) azonosítást (bejelentkezést) követően megvásárolhatják a Rendszerbe feltöltött kiadványok elektronikus változatának megtekintésére jogosító szolgáltatást a kiadvány tulajdonosa(i) (a továbbiakban: Kiadó vagy Kiadók) által meghatározott időszakra, és meghatározott díj ellenében. A Kiadó és a Rendszer üzemeltetője ellenőrizheti a fizetési tranzakciókat, kezelheti az Előfizetők hozzáférését, jogosultságokat állíthat be és tilthat le.

2. A Rendszer üzemeltetője

Név: Franco-Soft Kft.
Székhely: 4564 Nyírmada, Ady Endre út 128/A
Cégjegyzékszám: 15-09-075594
Adószám: 12444335-2-15
Nyilvántartó hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám: 11738015-20000576-00000000 (OTP Bank)
E-mail: info@franco-soft.hu
Weboldal: www.franco-soft.hu
(a továbbiakban: Szolgáltató)

3. Regisztráció

A felhasználói regisztráció során az adatok megadása önkéntes, a regisztrációval az Előfizető hozzájárul, hogy adatait a Szolgáltató kezelje. A megadott regisztrációs adatok bármikor módosíthatóak, a regisztráció törlése e-mailben kérhető.
A személyes adatok megadása után a Rendszer megküldi e-mailben a regisztráció adatait az Előfizetőnek, majd jóváhagyást követően hozzáférést ad az Előfizetőnek a Rendszer megjelenítő felületéhez. Az Előfizető a regisztrációkor megadott adatait bármikor módosíthatja a Rendszer megfelelő felületén.

4. Adatkezelés és adatvédelem

A Szolgáltató és a Kiadó az Előfizetők személyes adatait a hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli. A Szolgáltató és a Kiadó jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályokat tartja irányadónak mind természetes mind jogi személyek esetén. Az Előfizető a regisztráció elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembe vételével a Szolgáltató és a Kiadó az adatait adatbázisban kezelje. Ennek keretében e-mailben tájékoztatást küldhet a Szolgáltató a regisztráció adatairól, az megrendelés megtörténtéről, a megrendelt és megvásárolt lapok megjelenéséről, elérhetőségéről, illetve aktuális információkról, újdonságokról.

Az Előfizető adataiban bekövetkező bármiféle változás esetén annak bejelentésére kötelezett, melyet a Rendszer erre rendszeresített felületén tehet meg, illetve e-mailben megküldhet a Szolgáltató e-mail címére. A Szolgáltató és a Kiadó az adatokba harmadik személyeknek betekintést az Előfizető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem enged.

A Szolgáltató a birtokába jutott, Előfizető azonosításához szükséges adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az előfizetések kezeléséhez és a szerződésszerű teljesítéshez használja fel, és semmilyen formában nem adja tovább arra jogosulatlan harmadik félnek. Ez alól kivételt képez a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség. Ugyanakkor az Előfizető az online megrendelőlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadó a vele szemben fennálló pénzügyi követeléseit – a tartozás beszedéséhez szükséges személyes adatokkal együtt – az Előfizető külön engedélye nélkül bármikor értékesítse harmadik félnek. A szerződéses jogviszony megszűnése esetén az Előfizető külön írásbeli kérésére a Szolgáltató és a Kiadó törli az adatait adatbázisából. Az Előfizető köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosítók, illetve jelszavak védelme, visszaélésre alapot nem adó módon történő megválasztása érdekében. A személyes adatoknak a jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az Előfizető szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

A Szolgáltató az adatkezelés időtartama alatt az Előfizető adatait a Kiadó számára hozzáférhetővé teheti (adattovábbítás), az adattovábbításhoz az Előfizető az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul. Az Előfizető személyes adataival és annak kezelésével kapcsolatban a mindenkori adatvédelmi hatósághoz fordulhat. A regisztrációt és a megrendeléseket Szolgáltató informatikai rendszere rögzíti, arról azonnali értesítést küldhet. Amennyiben nem hiteles adatokkal történik a regisztráció, vagy visszaélnek valaki adataival, a regisztráció visszamondható.

5. A szerződés tárgya

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Kiadók által rendelkezésre bocsátott, előzetesen digitalizált dokumentumok (a továbbiakban: Kiadvány) online megjelenését, a Kiadványokhoz való hozzáférési jog és jogosultság (a továbbiakban: előfizetés) - mint a Kiadványok elektronikus változatának megtekintésére jogosító szolgáltatás - megrendelésének kezelését, továbbá a Kiadók és az Előfizetők közötti jogviszonyt. A szerződés tárgya minden esetben az Előfizetők által megvásárolt, a Kiadványra vonatkozó előfizetés. A Kiadó megbízásából eljáró Szolgáltató a Kiadó által előre meghatározott időpontban publikálja a Kiadványokat. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi Előfizetőre, aki Rendszerbe bejelentkezik és/vagy előfizetést vásárol, így a Rendszerbe történő regisztrációjával és bejelentkezésével az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A Szolgáltató biztosítja az Előfizetők számára a Kiadó nevében és javára a digitális lapkiadási szolgáltatást. A Szolgáltató a Kiadó és az Előfizető között hozza létre a szerződéses jogviszonyt.

6. Kiadványokhoz való hozzáférés

A Rendszer a Szolgáltató tulajdonában van, ahol ingyenes és védett (megvásárolható) Kiadványok érhetőek el. A kiadványok olvasása online felületen lehetséges. A Kiadványokat az Előfizetők nem tölthetik le, nem nyomtathatják ki és nem tehetik azt közzé a Kiadó ellentétes rendelkezése, hozzájárulása vagy a Rendszer erre kifejezetten lehetőséget biztosító dedikált felületi eleme (letöltés gomb vagy hivatkozás) nélkül. Az Előfizető köteles a hozzáférési azonosítót (belépési név és jelszó) titokban tartani, harmadik személy részére át nem adni. Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Előfizető személyi számítógépe vagy más (mobil)eszköze nem alkalmas a Kiadvány olvasható formában történő megnyitására, futtatására, valamint nem rendelkezik a Rendszer eléréséhez és megjelenítéséhez szükséges megfelelő technikai teljesítménnyel és/vagy internetkapcsolattal. Az Előfizető nem ruházhatja át a felhasználási jog gyakorlását (pl. belépési név és jelszó továbbadásával), nem adhat másnak hozzáférhetőséget a digitális kiadványokhoz. A felhasználói adatok jogosulatlan továbbadásából keletkező károkért az Előfizető felel.

6.1. A Kiadványokra vonatkozó hozzáférések típusai

  1. szabadon hozzáférhető Kiadvány, ingyenesen, akár a Rendszerben regisztrált felhasználói fiók nélkül is megtekinthető
  2. ingyenes Kiadvány, de csak a Rendszerben regisztrált felhasználói fiókkal tekinthető meg
  3. nem ingyenes (fizetős) Kiadvány, csak a Rendszerben regisztrált felhasználói fiókkal ÉS a Kiadványra vonatkozó érvényes előfizetéssel tekinthető meg

6.2. Archív kiadványokhoz való hozzáférés

Az Előfizető az általa korábban megvásárolt, illetve előfizetett Kiadványokhoz a Rendszerben a Kiadók által meghatározott módon és ideig férhet hozzá. Az Előfizetőnek az 1 évnél régebbi kiadási dátummal rendelkező Kiadványokhoz való hozzáférése vagy annak korlátozása a Kiadvány Kiadójának felelőssége.

7. Előfizetési időszak

Az előfizetési időszak kezdetét az Előfizető választhatja meg a Kiadvány hozzáférési jogának megvásárlásakor, ahol az értelmezett. Az előfizetési időszak lehet egyetlen lapszámra vagy előre meghatározott lapszámra vonatkozó, esetenként megadott dátumtartomány alapján értelmezett időszak.

8. Szerződés létrejötte

A Kiadványok a Szogláltató által a Rendszerben közétett, a Kiadók által meghatározott összegű nyilvános ajánlata alapján vásárolhatók meg. A Szolgáltató az ajánlatához mindaddig kötve van, amíg a Kiadványok megvásárlására vonatkozó feltételek változatlan tartalommal a weboldalán elérhetőek. Ha az Előfizető a Szolgáltató nyilvános ajánlatát elfogadja, azaz a Kiadványra vonatkozó vásárlási szándékát a Rendszer felületén keresztül elektronikusan véglegesíti (elküldi), akkor az Előfizető ezzel feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal a vételár Szolgáltató vagy Kiadó részére történő megfizetésére. A megrendelést a Kiadó és a Szolgáltató akkor köteles teljesíteni, ha az előfizetési díjat az Előfizető kifizette, és az a fizetési módok alapján meghatározott pénzügyi számlán jóváírásra került, és ezzel a szerződés hatályba lépett. Az online megrendelés elküldésével az Előfizető elfogadja a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szolgáltatási feltételeket. A Kiadó az előfizetett digitális kiadványt a Szolgáltató által biztosítja az Előfizető számára. A Szolgáltató esetenként e-mailben tájékoztathatja az Előfizetőt a legújabb általa előfizetett lap megjelenéséről és eléréséről.

9. Fizetés

A megvásárolni kívánt előfizetések ellenértékét Előfizetők banki átutalással vagy bankkártyás fizetőrendszeren keresztül a Szolgáltató weboldalán keresztül vásárolhatják meg.

9.1. Átutalással történő fizetés

A rendszer megadja a Szolgáltató vagy Kiadó bankszámlaszámát, bankját, kedvezményezett nevét, a fizetendő összeget és az átutalás kötelező közleményét. Az Előfizető ennek alapján át tudja átutalni a szükséges összeget, a közlemény rovatban pedig feltünteti a fizetési azonosítót. A rendszer ezt a megrendelést/előfizetést függőben tartja mindaddig, amíg az előfizetés díja a megadott számlán jóváírásra nem került. Az átutalásos fizetés Előfizetőktől elvárt teljesítési ideje 5 naptári nap. Ezt követően a Rendszerben a ki nem fizetett előfizetések törölhetők. Az előfizetés aktiválása a pénzügyi teljesítés napját követően történik meg.

9.2. Bankkártyával vagy egyéb elektronikus úton történő fizetés

Az elektronikus fizetést kizárólag a Barion Payment Zrt. által rendelkezésre bocsátott Barion rendszer (a hozzá kapcsolódó bankkártyás fizetési lehetőséggel) valósítja meg. A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével az Előfizetők fizethetnek a Rendszerben bankkártyával, akár meglévő Barion regisztráció (Barion Tárca) nélkül vagy saját Barion prepaid (előre feltöltött) egyenlegükről.
A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a Barion regisztráció, elegendő megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha az előfizetőnek nincs bankkártyája vagy nem kívánja annak adatait megadni, a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel is feltölthet, illetve mások tudnak rá pénzt küldeni. Ebben az esetben a Barion rendszerében regisztrált e-mail cím és jelszó megadásával lehet fizetni.
Szolgáltató a Barion rendszere felé továbbítja az előfizetés részletes adatait a fizetés lebonyolításához.
Az elektronikus úton kifizetett előfizetések a sikeres tranzakciót követően azonnal aktiválásra kerülhetnek.

10. Számlázás

Az előfizetések számviteli bizonylatolásának technikai hátterét a Szolgáltató biztosítja, de a Kiadó és Szolgáltató közötti megállapodás alapján a Kiadó nevében is történhet a számlakibocsátás. Az Előfizető a regisztráció során adja meg számlázási adatait a Szolgáltatónak. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az itt megadott adatok alapján készül el részére a számla. A számlázási adatokat utólag (a számla kiállítását követően) nem áll módunkban megváltoztatni. A Szolgáltató a teljesítés időpontjának a pénzügyi teljesítést tekinti, és az Áfa tv. 163. § (2) c) szerint legkésőbb 15 napon belül gondoskodik a számla kibocsátásáról és a Rendszerben elektronikus formában elérhetővé teszi Előfizető részére. Előfizető hozzájárul, hogy a számlát alapértelmezetten elektronikus formában kapja meg. Külön díjazás és a számlakibocsátóhoz intézett írásbeli kérésre a számla postai úton is kézbesíthető.

11. Az előfizetői jogviszony megszűnése

Az előfizetés megszűnik az előfizetési időszak lejártával, vagy ha a kiadvány kiadása szünetel vagy megszűnik, illetve a Kiadó és a Szolgáltató jogosult megszüntetni az Előfizető szerződéses jogviszonyát, ha az Előfizető visszaél a hozzáférésével. Amennyiben bármely oknál fogva valamely Kiadvány kiadása szünetel, vagy a Kiadvány egy példányának megjelenésére véglegesen nem kerül sor, az Előfizető által megvásárolt és az adott Kiadványra vonatkozó előfizetés a szünetelés időtartamával, illetve a kimaradt példánnyal arányosan meghosszabbodik. Amennyiben egy adott Kiadvány kiadása az előfizetés időtartama alatt véglegesen megszűnik, a Kiadó felelőssége, hogy az előfizetés vételárát az előfizetésből még hátralévő időtartammal arányosan Előfizető részére visszafizeti.

12. Felelősség

Az előfizethető és megvásárolható Kiadványokra vonatkozó tájékoztató leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Az Előfizető felelős azokért a károkért, melyeket a hozzáférésével való visszaéléssel okoz a Szolgáltatónak, így különösen, ha letölti, lemásolja, többszörözi, nyilvánossághoz közvetíti, illetve bármilyen módon a Rendszert megpróbálja megtörni, kijátszani. Ha a Szolgáltató a Kiadónak felróható okból nem tud az Előfizető irányába vállalt kötelezettségeinek eleget tenni, a Szolgáltató jogosult kötelezni a Kiadót a Szolgáltató által a digitális Kiadványok értékesítésére vonatkozó kötelezettségének átvállalására az Előfizetővel szemben. Az Előfizető a tartozásátvállaláshoz feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. A tartozásátvállalás alapján a Kiadó közvetlenül az Előfizető felé köteles kötelezettségeit teljesíteni. A tartozásátvállalást követően az Előfizető nem jogosult teljesítés követelésére a Szolgáltatótól.

13. Vis Maior

A Szolgáltatóval szemben nem alkalmazhatóak a szerződésszegés jogkövetkezményei, amennyiben a vállalt kötelezettségeinek teljesítését Vis Maior esemény akadályozza meg. Vis Maior esemény bekövetkezésekor Szolgáltató értesíti az Előfizetőt és a Kiadót az esemény bekövetkeztéről és minden tőle telhetőt megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért az érintett fél nem felelős.

14. Jogvédelem

A Rendszerben elérhető Kiadványok online eléréséhez szükséges szoftver termék és a rendszerben elérhető Kiadványok jogvédelem alatt állnak, mindennemű illegális felhasználást és másolást a törvény bünteti.

15. Elállás

Az Előfizető a szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 29. § j) bekezdésére való tekintettel nem állhat el.

16. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

A Szolgáltató és a Kiadó az Előfizetőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére írásbeli kommunikációt folytató ügyfélszolgálatot tart fenn. A Kiadó az ügyfélszolgálat elérhetőségét köteles feltüntetni a weboldalán. A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá beérkezett online megkeresésekre 5 munkanapon belül reagál elektronikus úton, illetve a jogosnak ítélt panaszokat megfelelően orvosolja, amely tényről a panasztevő Előfizetőt értesíti.
A Szolgáltató nem köteles kezelni azon panaszokat, melyek kifejezetten valamely Kiadvány tartalmával állnak összefüggésben.

17. Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, ha a Kiadó az előfizetett Kiadvány kiadását időszakosan szünetelteti vagy felfüggeszti, illetve ha a kiadás feltételeit módosítja, úgy köteles erről az Előfizetőt e-mail formájában értesíteni.
A vételár mindig a kiválasztott Kiadvány mellett feltüntetett bruttó ár, melyet az adott Kiadvány Kiadója határoz meg. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek.
Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Kiadványok képi és szöveges tartalmáért a Kiadó tartozik felelősséggel.
Amennyiben egy előfizetés pénzügyi teljesítésére egyáltalán nem, vagy nem a Szolgáltató által az adott fizetési módra meghatározott teljesítési határidők figyelembe vételével kerül sor, akkor a felek között nem jön létre szerződés és az Előfizető megrendelése a fizetési határidő elteltét követő napon automatikusan törlésre kerülhet. A szerződés automatikusan megszűnik azon a napon, amikor az Előfizető által megrendelt Kiadványok archiválásának időtartama lejár, illetve az Előfizető regisztrációja a Rendszerben bármely okból törlésre kerül.


2016. 08. 01.